Actionpunkter

Om Asmundtorps Byalag

Avslutade ärenden


2018

x

2015

Kondoleanser till avlidna medlemmar– Frågan bordläggs –

Anses svårt att administrera i nuläget.

Skrivelse till kommunen om Smedvångens missskötsel - Svar=

Kommunen kommer att kontakta tomtägaren om upprensning i området.

Belysning vid övergångstället vid kyrkan kommer att sättas upp i kyrkans regi

Även trafikverket kommer att se över detta

Skrivelse till Landskrona Stad om upprensning vid Asmundtorpsvägen -

Kontakt är tagen med både markägare och markarrendator

Skrivelse till Landskrona Stad om upprensning kustvägen längs hålan. -

Kommunen har lovat att se över rutinerna inför 2016

Skrivelse till Skånetrafiken om placering av askkoppar i anslutning till busskurerna - Eftersom alla skånetrafikens busskurer är rökfria zoner kommer det inte att placeras ut några askkoppar, frågor kring renhållningen hänvisas till kommunen

Uppföljning av skrivelse kring Smedvången – Kommunen har tittat på problemet och följer upp med markägaren

Inkommen fråga om Hundrastgårdar, vidarebefordras till Landskrona Stad

Uppföljning av skrivelse hundrastgård. – Enligt parkförvaltningen innebär hundrastgårdar mer problem än det gör nytta, risk för smitta, olägenheter för både hundägare och kringboende. Därför går trenden snarare mot att man inte längre nyanlägger hundrastgårdar i de svenska kommunerna. Idag finns det fyra hundrastgårdar i Landskrona, 2st vid gamla helikopterplattan vid varvsvägen, 1st vid Nordkap längs ”linjen”, och en i Granet som är sammanlänkad med en sk Hundslinga på Exan. Det finns undersökningar som visar att smittoriskerna för hundarna ökar med fler hundsjukdomar som följd, risken för hundslagsmål ökar. Klagomål från hundägare om att det är svårt att samsas på tillgänglig yta, att man inte plockar upp hundbajs efter sig, samt att det ger olägenheter för kringboende både vad det gäller hunden som sådan men även olägenhet i form av ständiga hundskall mm. Hundrastgården i Glumslöv är inte kommunal utan upprättad på privat initiativ på privat industrimark.

Hastighetskontroller i Asmundtorp -

Toftavägen -  Områdesgruppen hade hastighetskontroll vecka 02-03 2016. Oklart utfall.

·         Kustvägen – Besöks med jämna mellanrum. Polisen förlägger en del av Laserutbildningen på Kustvägen där 40 km/h råder. Här har vi rapporterat flertalet.

·         Möingevägen - Inom ramen  för BF- (brottsförebyggande) verksamheten har det genomförts hastighets och nykterhetskontroller intill Asmundstops skola.  En del av Laserutbildningen förläggs även utanför skolan där 30 km/h råder. (flertalet rapporterade)

Större delen av kontrollerna har skett under förmiddag/tidig eftermiddag.

Anledningen till att större delen av kontrollerna sker på ovan tid är att ärendebelastningen då är lägre än på kvällar och helger. I mån av möjlighet utför vi naturligtvis kontroller även på andra tider. "Anders Enqvist - Polisinspektör Landskrona"2012

Säkrare överfart vid Toftavägen - Grindar och farthinder uppsatta

Informationstavla på torget

Belysning vid återvinningsstationen

Asfaltering av återvinningsstationen

Allmän grillplats i "Hålan"2011


Cykelvägen – Bro över motorvägen - Pågående BYGGET har startat!

Cykelväg – Asmundtorp /Munkebäck/ Häljarp -

Inkommet förslag om EU Pilotprojekt 2011 - Utvärdering kommer

Säkerhetsvandring i byn tillsammans med kommunen


2010


Hundlatriner – fler och i så fall var ska de placeras ? - Nya hundlatriner utplacerade


2009


Cykelväg – Asmundtorp / Landskrona, hål i beläggningen med stor risk för underminering och olyckstillbud - Nytt 31/3-09,

Detta hål återigen i vägbanan, Kommunen underrättad 17/4- Klart Augusti2009

Orienteringstavla - placering och utseende- Klart Januari-09

Adresskartor uppsatta i Kiosken och Ica

Ändring av busslinje 241, tätare turlista? - Klart Januari 09,

Ny sträckning av Linje 241 och 240

Distriktssköterskemottagningens vara eller icke vara i Asmundtorp,

kommande infomöte under våren 2009 - Nytt 12/8-08 Se årsmötesprotokoll

Hål i vägbanan på verktygsvägen - Åtgärdat Februari 2009

Skogsdungar i närområdena - upprensning av grenar och rotvältor -


2008


Cykelväg – korsningen Toftavägen - Grindar uppsatta på östra delen av Toftavägen, samt uppmålning av nya linjer skett

Ändring av busslinje 241 - förlängning till nya stationen i Landskrona? - Ny turlista med buss 240 som kommer att gå in om Asmundtorp morgon och kväll och även via nya järnvägsstationen.

Namnbyte till Asmundtorps Byalag - Nytt 12/8-08 - klart 14/10-08

Tipsrunda hösten 2008, ev 28/9

Sopsorteringsstationen verktygsvägen - återigen behövs hålor fyllas i vid containerna - åter på Actionpunkter 12/8-08

Komplettering av sopsorteringsstationen, med kärl för plastpåsar. Klart 15/8, inget extra kärl kommer att sättas upp pga erfarenheter från tidigare.

Däremot är det tillåtet att kasta plastpåse som man använt för att bära dit sitt skräp i containern för hårdplast och dito för papperspåse i papperscontainern, enl svar från FTIAB 15/8

Bänkar – Renovering / byte av trasiga sedan snösvängen. avvakta vintern2007-2008. - Klart sommaren 2008

30 km i centrum? frågan tas upp på årsmötet 2008

-Avvaktar de nya kommande hastighetslagarna

30 km på Skördevägen, - Avvaktar de nya kommande hastighetslagarna

30 km på Tunvägen - Avvaktar de nya kommande hastighetslagarna

Valborgsfirande – transport till backarna för de som själva ej kan ta sig dit – Vilande till 2009

Fartdämpande åtgärder Nissebo 2008 - Återremiss - Enkät, frågan tas upp på årsmötet 2008 - Ärendet avslutas och lämnas över till de boende i området.

Upprensning vid sopsorteringsstation i Asmundtorp - Klart april 2008

Fjärrvärmeverk i Asmundtorp - beslut taget hos kommunen, ärendet avslutat hos byalaget


2007


Julbasar - 8 december 2007

Orienteringstavlor - Klart 30/5 -07

Midsommarfirande i byn

Skymmande björk hörnet Kustvägen / S:a Rönnebergavägen – Klart 30/5-07

Lagning av asfalthålor vid kiosken – Klart 6/6-07

Skrivelse polismyndigheten – Klart 6/6-0

Apoteksombud - Bordlagt, avvaktar regeringsbeslut om försäljning av receptfria läkemedel i dagligvarubutiker Ica kan tänkas vara ombud

Mobila farthinder på Nissebovägen – Avslutat bordlagt ej aktuellt pga olägenhet för de boende i området, samt begränsad tillgänglighet av "gupp"

Fartsänkning till 30 km, Bäckvägen, Vävstigen, S:a Rönnebergavägen – Klart 3/10 -07

Inköp av partytält modell större - klart 7/10-07


Actionpunkter

I listan nedan ser du vilka actionpunkter som är aktuella just nu.Pågående Actionpunkter

Skrivelse till Fritidsnämnden om upprustning av motionsslingan vid idrottsplatsen i Asmundtorp

Kommande möte i mars-2017 med fritidsförvaltningen

Rapporter och skrivelser

PågåendeUppföljning av skrivelse kring parkering Rågången – Frågan har ställts till kommunen, inget svar från ansvariga Svar hittills är ; Man kommer att se över skyltningen, vad gäller själva parkeringsplatserna är detta en annan avdelning = fastighetsägarens, ansvar