Årsmöte 2020

Nedan ser ni dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen. Den finns även att hämta som pdf fil till höger.

Vill ni motionera om något? Vänligen skicka detta till oss via epost byalaget@asmundtorpsbyalag.se senast torsdagen 5 marsDagordning för årsstämma

Asmundtorps Byalag 17 mars 2020.


§1 Årsmötets öppnande

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Godkännande av dagordning

§5 Val av 2 personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare

§6 Fastställande av röstlängd

§7 Frågan om kallelse till årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

§8 Verksamhetsberättelse

§9 Revisorernas berättelse

§10 Fastställande av resultat & balansräkning

§11 Frågan om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsens förvaltning

§12 Fastställande av medlemsavgift

§13 Fastställande av verksamhetsplan

§14 Bestämmande av antalet ledamöter i föreningsstyrelsen

§14a Val av: Ordförande

§14b Ledamöter i föreningen

§14c Revisorer och revisorsuppleanter

§14d Valberedning, varav en sammankallande

§15 Omedelbar justering av §14

§16 Av medlemmarna ingivna motioner –

§17a Övrigt, Asmundtorpsdagen  Byalaget kommer att delta i förberedande planeringsmöte inför Asmundtorpsdagen

§17b Övrigt, Årets Asmundtorpare 2020 kommer att presenteras på Asmundtorpsdagen. Nomineringar mottas

§17c Övrigt,

§17d  Övrigt – Planerade aktiviteter 2020

•Valborgsmässfirande på Rönneberga backar

•Midsommarfirande i hålan

•Asmundtorpsdagen i augusti

•Hantverksdag - kom och pyssla tillsammans med andra

•Barnens jul

§18 Avslutning
Verksamhetsberättelse 2019


 • Byalagets styrelse har under verksamhetsåret året hållit 9 styrelsemöte
 • Byalaget har under perioden önskat nya invånare välkomna till Asmundtorp genom separata välkomstbrev
 • Byalaget har genom 3 stycken nyhetsbrev via mejl skickat ut information till de medlemmar som har delgivit sin epostadress
 • Byalaget har deltagit i möten mellan föreningarna i byn, där vi diskuterat samarbetsmöjligheter mellan föreningarna
 • Byalaget har varit medarrangör till Valborgsmässofirande på Rönneberga backar.
 • Byalaget har arrangerat midsommarfirande vid lekplatsen på Nissebo
 • Byalaget har medverkat på Asmundtorpsdagen och varit medarrangör
 • Byalaget har arrangerat «Byaknatet» en motionsaktivitet för gammal som ung, med insamling till förmån för barndiabetes
 • Byalaget har arrangerat ”Hantverksdag” tillsammans med Häljarps församling, där anmälda hade möjlighet att träffas och handarbeta tillsammans.
 • Byalaget har skickat olika skrivelser till berörda instanser inom kommun, vägverket, polisen och skånetrafiken där vi har haft synpunkter på renhållning, vägar, hastigheter inom byn mm
 • Byalaget utsåg Helena ”X-Camp” Svärd till Årets Asmundtorp 2019


Asmundtorps byalags styrelse 

Genom

Michael Nöbbelin

Ordförande


Verksamhetsplan för år 2020    


 • Att fortsätta arbeta inom byalaget med frågor som berör Asmundtorpsbygden med omnejd, samt verka för framtida behov och verksamheter.
 • Att vara en påtryckningsgrupp, som kan driva frågor vid behov
 • Att fortsätta arbeta för att skapa en positiv anda i våra byar,
 • Genom olika arrangemang, gärna i samarrangemang med andra föreningar i byn
 • Att upprätthålla goda kontakter inom kommun och myndigheter
 • Att fortsätta skapa en positiv atmosfär i byn och för dess invånare
 • Att vara en länk mellan byns invånare / organisationer och kommun / myndigheter
 • Att försöka skapa ett varaktigt byalag inför framtiden
 • Att bibehålla traditionen med utnämningen av Årets Asmundtorpare
 • Att vara en samarbetspartner vid Asmundtorpsdagen


Asmundtorps byalags styrelse

Genom

Michael Nöbbelin

Ordförande


Styrelsens sammansättning 2020

Post

Nominerad

Mandatperiod

Ordförande

Ingela Önnestrand

Nyval 1 år - 2020

Vice Ordförande

Ingela Brodin

pågående 2019-2020

Kassör

Hans Schönbeck

Omval 1 år 2020

Sekreterare

Cecilia Jonasson

Nyval 2020-2021

Ledamot

Cecilia Herrstedt

Pågående 2019-2020

Ledamot

Louise Kjaer

Nyval 2020-2021

Ledamot

Michael Nöbbelin

Omval 2020

Ledamot

Eva Persson

Nyval 2020-2021

Ledamot

Vakant - 


Valberedning

Michael Nöbbelin - Sammankallande


Valberedning

Vakant


Revisor

Fredrik Lindblad

2020

Revisor

Bengt Karlsson

2020

Revisorsuppleant

Gunnel Persson

2020

Festkommitté

Michael Nöbbelin


Festkommitté

Christina Mauritzson


Festkommitté

Fredrik Lindblad


Grannsamverkan

Ingela Brodin


Grannsamverkan

Hans Schönbeck


Vägar & trafik

Michael Nöbbelin


Avgående ledamöter

Helena Svärd

Avgående ledamöter

Niclas Celion

Medlemskap.


Hur blir jag medlem?


Som medlem i byalaget upptas den som årligen avlägger av årsmötet fastställd avgift f.n. 100 kronor. Typ av medlemskap kan vara enskilt eller familjemedlemskap, som omfattar samtliga familjemedlemmar i ett hushåll.


Medlemsavgiften betalas med fördel på

PlusGiro 159 04 19-6,


kom ihåg att alltid skriva ut namn och adress, samt epost-adress på inbetalningskortet


Du kan alltid mejla dina kontaktuppgifter till oss på; byalaget@asmundtorpsbyalag.se