Årsmöte 2018

Välkomna på Årsmöte 21 Mars kl 19:00

Asmundtorps församlingshem

Nu är det dags för 2018 års årsmöte

Nu är det åter dags för årsstämman

Vi håller årsmöte den 21 mars klockan 19:00 i församlingshemmet på Kustvägen 5.

Förutom de sedvanliga årsmötespunkterna så får vi efter mötet lyssna till:


Anhörigcentrum Landskrona Stad, som berättar om sin verksamhet.

De nya ägarna till Ica Nära Asmundtorp, Niklas & Sandra Celion, berättar om sina planer med butiken.

Till sist så kommer;

Helena från X-Camp och berättar om bygget av det nya gymmet och hennes tankar kring det.


Nedan ser ni dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen. Den finns även att hämta som pdf fil till höger.

Vill ni motionera om något? Vänligen skicka detta till oss via epost byalaget@asmundtorpsbyalag.se senast torsdagen 15 mars


Behöver vi säga att vi bjuder på fika?

Välkomna

Dagordning för årsstämma

Asmundtorps Byalag 21 mars 2018.


§1 Årsmötets öppnande

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Godkännande av dagordning

§5 Val av 2 personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare

§6 Fastställande av röstlängd

§7 Frågan om kallelse till årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

§8 Verksamhetsberättelse

§9 Revisorernas berättelse

§10 Fastställande av resultat & balansräkning

§11 Frågan om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsens förvaltning

§12 Fastställande av medlemsavgift

§13 Fastställande av verksamhetsplan

§14 Bestämmande av antalet ledamöter i föreningsstyrelsen

§14a Val av: Ordförande

§14b Ledamöter i föreningen

§14c Revisorer och revisorsuppleanter

§14d Valberedning, varav en sammankallande

§15 Omedelbar justering av §14

§16 Av medlemmarna ingivna motioner –

§17a Övrigt, Asmundtorpsdagen  Byalaget kommer att delta i förberedande planeringsmöte inför Asmundtorpsdagen

§17b Övrigt, Årets Asmundtorpare 2018 kommer att presenteras på Asmundtorpsdagen. Nomineringar mottas

§17c Övrigt,

§17d  Övrigt – Planerade aktiviteter 2018

•Valborgsmässfirande på Rönneberga backar

•Sy-LAN i församlingshemmet

•Midsommarfirande i hålan

•Asmundtorpsdagen i augusti

•Byaknatet till förmån för utsatta och behövande

•Barnens jul

§18 Avslutning


Efter mötet berättar Anhörigcentrum om sin verksamhet,

Niklas & Sandra om Icabutikens framtidsplaner och

Helena från X-Camp berättar om sin verksamhet och byggnationen av gymmet på Redskapsvägen


Medlemskap.


Hur blir jag medlem?


Som medlem i byalaget upptas den som årligen avlägger av årsmötet fastställd avgift f.n. 100 kronor. Typ av medlemskap kan vara enskilt eller familjemedlemskap, som omfattar samtliga familjemedlemmar i ett hushåll.


Medlemsavgiften betalas med fördel på

PlusGiro 159 04 19-6,


kom ihåg att alltid skriva ut namn och adress, samt epost-adress på inbetalningskortet


Du kan alltid mejla dina kontaktuppgifter till oss på; byalaget@asmundtorpsbyalag.se

Verksamhetsberättelse 2017


Byalagets styrelse har under verksamhetsåret året hållit 11 styrelsemöte

•Byalaget har under perioden önskat nya invånare välkomna till Asmundtorp genom separata välkomstbrev

•Byalaget har genom 3 stycken nyhetsbrev via mejl skickat ut information till de medlemmar som har delgivit sin epostadress

•Byalaget har deltagit i möten mellan föreningarna i byn, där vi diskuterat samarbetsmöjligheter mellan föreningarna

•Byalaget har varit medarrangör till Valborgsmässofirande på Rönneberga backar.

•Byalaget har arrangerat midsommarfirande på fotbollsplanen i «hålan»

•Byalaget har medverkat på Asmundtorpsdagen och varit medarrangör

•Byalaget har utsett Rönneberga Härads hembygdsförening till «Årets Asmundtorpare»

•Byalaget har arrangerat «Byaknatet» en motionsaktivitet för gammal som ung, med insamling till ”Beat Arnold Chiaris syndrom”, till förmån för familjen Lantz som drabbats av detta

•Byalaget har skickat olika skrivelser till berörda instanser inom kommun, vägverket, polisen och skånetrafiken där vi har haft synpunkter på renhållning, vägar, hastigheter inom byn mm


Asmundtorps byalags styrelse 

Genom

Michael Nöbbelin

Ordförande


Verksamhetsplan för år 2018   


Att fortsätta arbeta inom byalaget med frågor som berör Asmundtorpsbygden med omnejd, samt verka för framtida behov och verksamheter.

Att vara en påtryckningsgrupp, som kan driva frågor vid behov

Att fortsätta arbeta för att skapa en positiv anda i våra byar,

Genom olika arrangemang, gärna i samarrangemang med andra föreningar i byn

Att upprätthålla goda kontakter inom kommun och myndigheter

Att fortsätta skapa en positiv atmosfär i byn och för dess invånare

Att vara en länk mellan byns invånare / organisationer och kommun / myndigheter

Att försöka skapa ett varaktigt byalag inför framtiden

Att bibehålla traditionen med utnämningen av Årets Asmundtorpare

Att vara en samarbetspartner vid Asmundtorpsdagen


Asmundtorps byalags styrelse

Genom

Michael Nöbbelin

Ordförande


Styrelsens sammansättning 2018

Post

Nominerad

Mandatperiod

Ordförande

Michael Nöbbelin

Nyval 1 år - 2018

Vice Ordförande

Ingela Brodin

Pågående 2018

Kassör

Hans Schönbeck

Nyval 2018-2020

Sekreterare

Hans Schönbeck

Omval 2018-2020

Ledamot

Helena Svärd

Pågående 2018

Ledamot

Åsa Bengtsson

Pågående 2018

Ledamot

Cecilia Herrstedt

Pågående 2018

Ledamot

Ingela Önnestrand

Nyval 2018-2020

Ledamot

Gun-Marie Kullenberg

Nyval 2018-2020

Konsult

Roger Gustafsson


Konsult

Bo Åberg


Valberedning

Michael Nöbbelin - Sammankallande


Valberedning

Vakant


Revisor

Gunnel Peresson

2017-2018

Revisor

Bengt Karlsson

2017-2018

Revisorsuppleant

Vakant


Festkommitté

Michael Nöbbelin


Festkommitté

Christina Mauritzson


Festkommitté

Fredrik Lindblad


Grannsamverkan

Ingela Brodin


Grannsamverkan

Hans Schönbeck


Vägar & trafik

Michael Nöbbelin


Lorem ipsum dolor sit amet vel egestas ac ullamacorper et primis at aliquam duis nisl suscipit massa montes sed venenatis placerat odio facilisis. Dictum nisl neque amet integer qui ac veli at tempor viverra et vulputate sed et placerat nostrud. Libero at eget sodales purus ligula sociis risus it morbi per. Quam quam nulla vitae fusce mollis viverra eget ut nec fellis. Sed phasellus a non neque eget. In fermentum ac erat aliquam at aenean amet a phasellus arcu vitae vestibulum. Morbi metus rutrum at pede nostra ac mattis neque a eros. Eget curabitur neque tellus a nulla pretium sociis odio lorem at egestas quiis lorem fames lorem amet felis.