Årsmöte 2019

www.asmundtorpsbyalag.se Epost: byalaget[@]asmundtorpsbyalag.se Copyright © All Rights Reserved

Årsstämma 2019

 

Nu är det snart dags för årsstämman,

Så boka in den 28 mars klockan 19:00 i församlingshemmet

 

Efter sedvanliga mötespunkter lyssnar vi till vad Tony Petersson, representant från Landskrona Stad har att berätta om framtidsplanerna för Asmundtorp.

 

Har du frågor till Tony, vill vi gärna att du mejlar dem till oss senast den 24/3 klockan 18:00, så att vi hinner vidarebefordra till Tony i god tid före mötet. (byalaget@asmundtorpsbyalag.se )

 

Just nu är kallelsen även på väg ut i samtliga brevlådor i byn,

tillsammans med inbetalningskortet för 2019.

Medlemsavgiften är fortsatt 100kr / familj-hushåll

 

För dig som vill läsa och hämta verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, samt nominerad styrelse kan du göra det här >>>

Väl mött! för du kommer väl?

Vi bjuder på fika

 

Nedan ser ni dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen. Den finns även att hämta som pdf fil till höger.

Vill ni motionera om något? Vänligen skicka detta till oss via epost byalaget@asmundtorpsbyalag.se senast torsdagen 15 mars

 

 

Dagordning för årsstämma

Asmundtorps Byalag 28 mars 2019.

 

Medlemskap.

 

Hur blir jag medlem?

 

Som medlem i byalaget upptas den som årligen avlägger av årsmötet fastställd avgift f.n. 100 kronor. Typ av medlemskap kan vara enskilt eller familjemedlemskap, som omfattar samtliga familjemedlemmar i ett hushåll.

 

Medlemsavgiften betalas med fördel på

PlusGiro 159 04 19-6,

 

kom ihåg att alltid skriva ut namn och adress, samt epost-adress på inbetalningskortet

 

Du kan alltid mejla dina kontaktuppgifter till oss på; byalaget@asmundtorpsbyalag.se

§1 Årsmötets öppnande

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Godkännande av dagordning

§5 Val av 2 personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare

§6 Fastställande av röstlängd

§7 Frågan om kallelse till årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

§8 Verksamhetsberättelse

§9 Revisorernas berättelse

§10 Fastställande av resultat & balansräkning

§11 Frågan om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsens förvaltning

§12 Fastställande av medlemsavgift

§13 Fastställande av verksamhetsplan

§14 Bestämmande av antalet ledamöter i föreningsstyrelsen

§14a Val av: Ordförande

§14b Ledamöter i föreningen

§14c Revisorer och revisorsuppleanter

§14d Valberedning, varav en sammankallande

§15 Omedelbar justering av §14

§16 Av medlemmarna ingivna motioner –

§17a Övrigt, Asmundtorpsdagen Byalaget kommer att delta i förberedande planeringsmöte inför Asmundtorpsdagen

§17b Övrigt, Årets Asmundtorpare 2019 kommer att presenteras på Asmundtorpsdagen. Nomineringar mottas

§17c Övrigt,

§17d Övrigt – Planerade aktiviteter 2019

•Valborgsmässfirande på Rönneberga backar

•Midsommarfirande i hålan

•Asmundtorpsdagen i augusti

•Byaknatet till förmån för utsatta och behövande

•Barnens jul

§18 Avslutning

 

 

 

Styrelsens sammansättning 2019

Post

Nominerad

Mandatperiod

Ordförande

Michael Nöbbelin

Nyval 1 år - 2019

Vice Ordförande

Ingela Brodin

Omval 2019-2020

Kassör

Hans Schönbeck

Pågående 2018-2019

Sekreterare

Hans Schönbeck

Pågående 2018-2019

Ledamot

Helena Svärd

Omval 2019-2020

Ledamot

Cecilia Herrstedt

Omval 2019-2020

Ledamot

Ingela Önnestrand

Pågående 2018-2019

Ledamot

Niclas Celion

Nyval 2018-2020

Ledamot

Vakant - Valbedningens arbete pågår

 

Valberedning

Michael Nöbbelin - Sammankallande

 

Valberedning

Vakant

 

Revisor

Gunnel Persson / Valbedningens arbete pågår

2019

Revisor

Valbedningens arbete pågår

2019

Revisorsuppleant

Gunnel Persson

2019

Festkommitté

Michael Nöbbelin

 

Festkommitté

Christina Mauritzson

 

Festkommitté

Fredrik Lindblad

 

Grannsamverkan

Ingela Brodin

 

Grannsamverkan

Hans Schönbeck

 

Vägar & trafik

Michael Nöbbelin

 

Verksamhetsberättelse 2018

 

Byalagets styrelse har under verksamhetsåret året hållit 11 styrelsemöte

•Byalaget har under perioden önskat nya invånare välkomna till Asmundtorp genom separata välkomstbrev

•Byalaget har genom 4 stycken nyhetsbrev via mejl skickat ut information till de medlemmar som har delgivit sin epostadress

•Byalaget har deltagit i möten mellan föreningarna i byn, där vi diskuterat samarbetsmöjligheter mellan föreningarna

•Byalaget har varit medarrangör till Valborgsmässofirande på Rönneberga backar.

•Byalaget har arrangerat midsommarfirande på fotbollsplanen i «hålan»

•Byalaget har medverkat på Asmundtorpsdagen och varit medarrangör

•Byalaget har arrangerat «Byaknatet» en motionsaktivitet för gammal som ung, med insamling till barncancesjuka Emil,vars familjen drabbats av detta

•Byalaget har skickat olika skrivelser till berörda instanser inom kommun, vägverket, polisen och skånetrafiken där vi har haft synpunkter på renhållning, vägar, hastigheter inom byn mm

 

Asmundtorps byalags styrelse

Genom

Michael Nöbbelin

Ordförande

 

Verksamhetsplan för år 2019

 

  • Att fortsätta arbeta inom byalaget med frågor som berör Asmundtorpsbygden med omnejd, samt verka för framtida behov och verksamheter.
  • Att vara en påtryckningsgrupp, som kan driva frågor vid behov
  • Att fortsätta arbeta för att skapa en positiv anda i våra byar,
  • Genom olika arrangemang, gärna i samarrangemang med andra föreningar i byn
  • Att upprätthålla goda kontakter inom kommun och myndigheter
  • Att fortsätta skapa en positiv atmosfär i byn och för dess invånare
  • Att vara en länk mellan byns invånare / organisationer och kommun / myndigheter
  • Att försöka skapa ett varaktigt byalag inför framtiden
  • Att bibehålla traditionen med utnämningen av Årets Asmundtorpare
  • Att vara en samarbetspartner vid Asmundtorpsdagen

 

Asmundtorps byalags styrelse

Genom

Michael Nöbbelin

Ordförande